Zaznacz stronę

REGULAMIN KONKURSÓW NA PROFILU FB RAPALA POLSKA

REGULAMIN KONKURSÓW NA PROFILU RAPALA POLSKA

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursów, fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Normark Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Długa 30 05-092 Łomianki,

(dalej zwana „Organizatorem”).

1.2 Każdy konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3 Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://www.facebook.com/RapalaPolska/ w zakładce notatki

1.4 Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

1.5 W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana „Uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

1.6 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.7 W celu uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem [Facebook / Instagram]. Nadto serwis [Facebook / Instagram] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przeprowadzenia Konkursu wobec jego uczestników. Wszelkie roszczenia z tego tytułu uczestnicy powinni kierować bezpośrednio do Organizatora.

  1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/RapalaPolska/ i/lub/albo Instagram: https://www.instagram.com/rapalapolska/

Ogłoszenie o Konkursie zawiera informacje o czasie trwania Konkursu.

2.3 Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona w postaci posta na Facebooku i/lub/albo Instagramie w terminie podanym w poście konkursowym. Lista laureatów będzie wskazywała laureatów poprzez nick, którym laureat posługuje się na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie.

  1. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien wykonać zadanie z postu konkursowego.

3.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w poście konkursowym uważa się za prawidłowe zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.

3.3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może opublikować tylko jedno zgłoszenie do każdego pytania w Konkursie.

3.4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Konkursu, będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

3.6. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze najlepsze Odpowiedzi na zadanie konkursowe. Uczestnicy – autorzy Odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu.

3.7. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość Uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

  1. Prawa autorskie. WIZERUNEK

4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że:

– Jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu;

– Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich;

– Przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi;

– Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;

3) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji,

4.3. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.

4.4. Laureat niniejszym oświadcza, że w Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu jest utrwalony jego / jej wizerunek lub wizerunek osób trzecich i niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osób trzecich, których wizerunek przedstawiono w Odpowiedzi, na jego rozpowszechnianie w poniżej opisanym zakresie, oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora jego/jej wizerunku oraz wizerunku osób trzecich przedstawionego w Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych, poprzez:

1) rozpowszechnianie wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism,

2) rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych, w szczególności prowadzonych przez Organizatora i w serwisie www.facebook.com, instagram.com

3) wykorzystanie wizerunku w reklamie i promocji Organizatora oraz ich działalności, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, Ad polowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.

  1. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności” znajdującej się pod adresem: https://normark.pl/rodo/

  1. NAGRODY

6.1. I informacje o nagrodach przeznaczonych dla laureatów Konkursu znajdują się w poście konkursowym.

6.2. W celu odbioru nagrody laureat powinien w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy laureatów (o czym mowa w pkt 2.3 Regulaminu) wysłać do Organizatora prywatną wiadomości w serwisie Facebook, w którym poda swoje następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu, prawo laureata do nagrody wygasa, zaś Organizator może ją przyznać kolejnej osobie wyłonionej zgodnie z Regulaminem.

6.3. Konkurs jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, zaś wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

6.4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata zgodnie z pkt 6.2 powyżej, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.

6.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

6.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, w formie pisemnej na adres Organizatora.

7.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

7.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

7.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

(więcej…)

VMC CUP 2018 – zaproszenie

VMC CUP 2018 – zaproszenie

Normark Polska, jako wyłączny dystrybutor haków VMC, w imieniu firmy VMC i swoim ma zaszczyt zaprosić Państwa na czwartą edycję zawodów spławikowych VMC CUP 2018, które odbędą się w dniach 25-26 sierpnia 2018 na kanale Żerańskim. Gwiazdą tegorocznych zmagań będzie utytułowany francuski zawodnik, multimedalista Diego Da Silva.
Zapraszamy na spotkanie i pokaz przygotowywania zanęt przez Mistrza po sobotniej turze (po posiłku około godziny 16:00).
Serdecznie zapraszamy!

1. W zawodach prawo startu ma każdy zawodnik posiadający ważne zezwolenie na wędkowanie (na dzień zawodów) na wodzie przy należnej do danego okręgu na której rozgrywane są zawody.
2. Każdy zawodnik ma prawo do startu w dwóch turach.
3. O wygranej decydują uzyskane punkty sektorowe z dwóch tur.
4. Zawodnicy biorący udział tylko w jednej turze nie będą klasyfikowani.
5. Sektory będą liczyć max. 12-15 osób.
6. Zawody odbywać się będą zgodnie z zasadami PZW. W szczególności zostanie zwrócona uwaga na siatki do przetrzymywania ryb, które muszą mieć minimum 3m długości. Przestrzegamy również o nie przekraczaniu limitów zanęt i przynęt wędkarskich.
7. Wpisowe zostanie w całości przeznaczone na organizację i nagrody zawodów VMC CUP.
– Dla każdego zawodnika przewidziany jest obiad i napój.
8. Wpisowe na rok 2018r: – 180pkt. / 2 tury. 
Wpisowe pobierane będzie w pierwszym dniu zawodów.
9. O zwycięstwie VMC CUP decydować będą punkty zdobyte w dwóch turach.

10. Pula nagród uzależniona będzie od ilości startujących zawodników.
11. Zapisy: Robert Woźniel tel: 792 399 226

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Mariusz Sułek Normark Polska / sklep MatchThis.pl. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacyjnych w zakresie imprez sportowych organizowanych przez Mariusz Sułek Normark Polska / sklep MatchThis.pl. 
3. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
6. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w artykule 23. Ust.1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
7. Każdy uczestnik zgłaszający się do startu w zawodach wyraża automatycznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) przy upublicznieniu listy startowej, wyników oraz zdjęć z zawodów.
Rapala i Sufix dominują na  tegorocznym Efttexie!

Rapala i Sufix dominują na tegorocznym Efttexie!

 

Rapala i Sufix skradły show na tegorocznym Efttexie!

Wobler Rapala® Super Shadow Rap® został wybrany najlepszą przynętą 2018, zaś plecionka  Sufix® 131 wygrała w kategorii “Najlepsza nowa plecionka 2018”.

Ale to nie wszystko!

Pierwsza hybrydowa przynęta Rapala, X-Rap® Peto  oraz  przynęta Storm® R.I.P. Spinnerbait zostały nominowane w swoich kategoriach (Best New Soft Lure i Best New Metal Lure), dając Rapala VMC Corporation cztery miejsca na podium, w tym dwa mistrzowskie !

Nagrody dla zwycięzców zostały wręczona na Europejskich Targach Sprzętu Wędkarskiego EFTTEX 2018, które odbyły się w Amsterdamie w dniach 28-30 czerwca.

 

 

Raport z połowu – mamy dla was mega info – 30 kg !!!

Raport z połowu – mamy dla was mega info – 30 kg !!!

Nasz kolega Jacek Świętek który przebywa na 2 tygodniowej zasiadce karpiowej złowił dziś pięknego karpia pełnołuskiego o masie 30 kg !!! Co ciekawe prawie równo 6 lat temu bo na początku sierpnia 2012 Jacek przechytrzył go po raz pierwszy. Wówczas ryba miała równo 20 kilogramów!

Oto kilka słów które nam przekazał przez telefon:

„Dziś mija 6 doba Mojej zasiadki z synem, do dzisiejszego ranka nie miałem żadnego brania. Kilka minut po godzinie 5:00 mam pierwsze branie… ufff… w końcu potężny odjazd który mnie wyrwał ze snu, wsiadam do pontonu i płynę a w głowie milion myśli …już kiedyś przeżyłem tak potężny odjazd i złowiłem króla wody.. czy tak będzie i tym razem?! Jak się okazało to golec trochę powyżej 17 kilo. Nie minęła godzina i Ok 6 mam kolejne branie, mniej energiczne jak poprzednie ale z miejsca na które mocno stawiałem i wierzyłem że da mi na tej zasiadce dużą rybę. Nie myliłem się konsekwencja i maniakalny upór popłacił. Dzień w dzień pływałem i donęcałem wytypowane miejsce przy którym pozostałem i pozostanę bo liczę jeszcze na kilka spektakularnych ryb na macie. Jak zwykle niezawodny dla mnie Monster Tiger Nut okazał się strzałem w dziesiątkę”

Mateusz Taszarek o wędkach Storm Adventure

Mateusz Taszarek o wędkach Storm Adventure

Łowię ryby drapieżne przy użyciu sztucznych przynęt już od prawie 20 lat. Z początku używałem normalne kołowrotki spinningowe, aby po około 10 latach przesiąść się na łowienie tak zwaną metodą castingową, czyli przy użyciu multiplikatorów. Metoda ta tak bardzo mi się spodobała, że sprzedałem w całości sprzęt spinningowy i oddałem się w pełni castingmanii. Mogłoby się wydawać, że spinning i casting różnią się tylko metodą nawijania linki na szpulę, a te same wędki można używać uniwersalnie w jednej i drugiej metodzie. Nie jest to do końca prawda. Przy łowieniu spinningiem wybór wędziska uwarunkowany jest dwoma podstawowymi wymogami. Po pierwsze, akcja kija powinna nadać przynęcie odpowiednią pracę w wodzie, po drugie moc i długość kija powinna być dostosowana do gatunku i wielkości ryb jakie łowimy. W castingu te dwa czynniki oczywiście też mają znaczenie, ale dochodzi również trzeci element. Czym on jest? Otóż w spinningu linka przy wyrzucie zsuwa się swobodnie ze szpuli, podczas gdy w multiplikatorze musimy jej nadać odpowiedni moment obrotowy. Z tego powodu wędki castingowe muszą spełniać dodatkowy warunek: powinny przy wyrzucie “ładować” kij i płynnie wyrzucać przynętę w powietrze, tak jak z katapulty. Dzięki temu mogą idealnie zgrać się z multiplikatorem i zapewnić odpowiednie możliwości rzutowe, a jednocześnie nie tworzyć tak zwanych “bród” na szpuli.

Dziesięć lat temu dobrych wędek castingowych na polskim rynku było niewiele. Za nieliczne modele topowych firm zza oceanu trzeba było zapłacić wysoką cenę. Mały wybór oraz wygórowane ceny spowodowały, że większość miłośników castingu korzystała z usług tak zwanych rodbuilderów, czyli osób, które własnoręcznie zbroiły blanki. To umożliwiło skonfigurowanie wędki pod swoje potrzeby (np. użycie jakościowo lepszych podzespołów) i jej lepsze sparowanie z multiplikatorem. Ceny takich wędzisk wahały się zazwyczaj od około 400 do 1000zł, co mogło stanowić pewną blokadę dla osób, które chciały rozpocząć swoją przygodę z castingiem i miały ograniczony budżet. Z czasem przyjęło się, że za wędki castingowe trzeba zapłacić taką właśnie cenę, a sam casting został utożsamiony z wysokimi kosztami sprzętu.

Zmieniło się to w 2017 roku wraz z wprowadzeniem na polski rynek wędzisk Storm Adventure. Kiedy miałem możliwość zapoznania się z tym modelem, moją uwagę przykuła jego niebywała lekkość, jakość wykonania i ciekawa akcja. Moi znajomi wiedzą, że jestem fanem delikatnych blanków o akcji parabolicznej, po prostu lubię kiedy kij “gada”. Z tego powodu większość moich wędek castingowych jest jednoskładami. Dzięki temu kij lepiej się “ładuje” przy wyrzucie, a czucie przynęty jest bardziej wyraziste. Finezja modelu Storm Adventure od razu przypadła mi do gustu, wiedziałem, że łowienie tym kijem sprawi mi dużo frajdy. Ku mojemu zaskoczeniu, wędka z tak interesującą, paraboliczną akcją okazała się dwuskładem. Testy nad wodą potwierdziły moje wcześniejsze przewidywania dotyczące akcji kija pod względem możliwości rzutowych. Storm Adventure w wersji AVC662ULF bardzo dobrze “ładował” woblery, blachy oraz gumy w gramaturach od 5 do 15 gram. Jego niebywała lekkość połączona z multiplikatorem Rapala Concept o wadze 180 gram pozwoliły uzyskać finezyjny zestaw, w którym rzucanie przynętami do celu stało się czystą przyjemnością.

Moje ogólne odczucia po kilkudniowych testach były bardzo pozytywne. Nie napiszę, że był to najlepszy kij castingowy jaki kiedykolwiek w życiu używałem nad wodą, ale był na pewno równie dobry jak moje dotychczasowe kije zza oceanu lub te, które zamawiałem kiedyś u rodbuilderów. Jaka jest więc różnica, która sprawia, że kij Storm Adventure jest tak wyjątkowy na polskim rynku? Otóż jest nią cena! Kiedy testowałem kij, nie mogłem uwierzyć, że cena sklepowa tego modelu wynosi poniżej 200 zł. Biorąc pod uwagę komponenty z jakich kij jest wykonany (mocowanie kołowrotka, przelotki, ramki i wkłady Fuji) wydało mi się to po prostu nierealne. Z drugiej strony ucieszyłem się, ponieważ dzięki temu modelowi, nawet osoby z mocno ograniczonym budżetem, mogą pozwolić sobie na przygodę z castingiem. Szczególnie, że w tym roku pojawiły się na polskim rynku multiplikatory Rapali, które w przyzwoitej cenie oferują dobre jakościowo pozycje (np. model Kaos). Storm Adventure wprowadza pewną rewolucję na rynku, ponieważ jest absolutnym liderem wędzisk castingowych w tej kategorii cenowej i praktycznie nie posiada konkurentów. Dodatkowym atutem tego kija jest fakt, że jest dwuskładem, co ułatwia jego transport i przechowywanie. Model występuje również w mocniejszej wersji AVC662MHF, który jest dedykowany do łowienia jigami oraz woblerami.

Reasumując moje powyższe spostrzeżenia, z całą pewnością mogę polecić wędkę Storm Adventure każdej osobie, która szuka taniej i dobrze wykonanej wędki castingowej z dobrymi właściwościami rzutowymi i ciekawą akcją. Wystarczy podskoczyć do najbliższego sklepu wędkarskiego i “pomachać” tym modelem, aby na własną rękę wypróbować jego dynamikę i przekonać się, że jest to ciekawa pozycja na każdą kieszeń! Oprócz wersji castingowej kije występują również w specyfikacji spinningowej w równie przystępnej cenie.

  Mateusz Taszarek

Tester Rapala & Storm, 2017